FAMILY GARDEN je poradenské centrum pre rodiny, ktoré sa venuje podpore zdravého fungovania rodín. Projekt sa zameriava v prvom rade na manželov. Ak majú manželia zdravý a vyzretý vzťah, vytvárajú predpoklady pre zdravú a fungujúcu rodinu, ktorá je schopná denne riešiť a odpovedať na potreby všetkých jej členov, ale aj okolia a súčasnej doby. Zdravá a funkčná rodina je príkladom aj pre nastupujúce generácie. Aktivity nášho centra sú určené aj pre snúbencov, jednotlivcov, opustených – pre všetkých, ktorým záleží na fungujúcich vzťahoch.

Slovo “family” vyjadruje našu cieľovú skupinu – rodinu, ktorá je základom zdravého fungovania spoločnosti. “Garden” ako záhrada v človeku vyvoláva pocit oddychu, načerpania nových síl. Zvolili sme anglický názov, aby sme zdôraznili, že sme tu pre všetkých mladých, ktorí sa rozhodujú alebo rozhodli pre manželstvo. Zároveň sú tieto slová jednoduché a známe aj staršej generácii.

Poskytujeme pomoc v oblasti poradenstva a v preventívnej oblasti. V oblasti poradenstva majú záujemcovia možnosť dohodnúť si osobné stretnutie s odborníkom na tému, v ktorej potrebujú radu. V oblasti prevencie poskytujeme pomoc formou prednášok, predmanželských príprav a vzdelávacích programov.

FAMILY GARDEN poskytuje pomoc všetkým, ktorí prejavia vôľu, bez ohľadu na vieru či vierovyznanie.

Projekt poradenského centra zastrešujú laici – saleziáni spolupracovníci v Bratislave na Miletičovej, no do konkrétnej spolupráce sú zapojení aj mnohí odborníci: gynekológ, psychológ, kňaz, právnik, špeciálny pedagóg, finančný poradca, kresťanskí koučovia, manželské páry, mladí dobrovoľníci a celá saleziánska rodina.

Mgr. Katarína Baginová, PCC (ICF)
akreditovaný kouč, riaditeľka centra
Mobil: +421 903 821 321
Elenka Štofirová

Ing. Elena Štofirová
vedenie kancelárie
Mobil: +421 949 590 504
Mobil: +421 904 801 697
Mgr. Miriam Němcová

Mgr. Miriam Němcová, ACC (ICF)
akreditovaný kouč, asistent centra
Mobil: +421 907 316 493

Ing. Kamil Bagin
projektový manažér
Mobil: +421 903 222 594

Odborní garanti projektu:

Nárast počtu rozpadávajúcich sa rodín pramení z neschopnosti dobre a jasne rozlišovať medzi ťažkosťou spolu žiť a nemožnosťou spolu žiť. Je potrebné viesť budúcich manželov k tomu, aby neskôr manželské, či rodinné vzťahy opravovali a nie rušili. ThLic. Marian Valábek, SDB ­– odborný garant FAMILY GARDEN

Ak by existovala sieť ľudí, ktorí vedia urobiť intervenciu v čase, keď vzťah síce prestáva fungovať, ale stále je schopný revitalizácie, mnohé páry by ľahko našli cestu k návratu a boli by do ďalšieho obdobia otužilejší. PhDr. Marián Kubeš, CSc. – odborný garant FAMILY GARDEN

Ak podľa poznatkov súčasnej vedy a techniky existujú morálne čisté postupy v napĺňaní rodinných ideálov, potom sme povinní ich sprostredkovať. Aby zodpovedné rodičovstvo nebolo len ušľachtilým rozhodnutím o počte detí, ale aby bol manželský život trvalo posilňovaný telesným spojením bez strachu a úzkosti. Gynekológ MUDr. Marek Dráb, PhD. – odborný garant FAMILY GARDEN

Ďalší garanti projektu:

Naši partneri:

  • Inštitút dcér Márie Pomocnice
  • Združenie Exallievov don Bosca na Slovensku
  • Miletičkár – časopis
  • Mestská časť Bratislava-Ružinov