FAMILY GARDEN je poradenské centrum pre rodiny, ktoré sa venuje podpore zdravého fungovania rodín. Zameriava sa v prvom rade na manželov. Ak majú manželia zdravý a vyzretý vzťah, vytvárajú predpoklady pre zdravú a fungujúcu rodinu, ktorá je schopná denne riešiť a odpovedať na potreby všetkých jej členov, ale aj okolia a súčasnej doby. Zdravá a funkčná rodina je príkladom aj pre nastupujúce generácie. Aktivity centra sú určené aj pre snúbencov, jednotlivcov, opustených – pre všetkých, ktorým záleží na fungujúcich vzťahoch.

Slovo “family” vyjadruje cieľovú skupinu – rodinu, ktorá je základom spoločnosti. Slovo “garden” v preklade záhrada, v človeku vyvoláva pocit oddychu, načerpania nových síl. Voľba anglického názvu má zdôrazniť, že centrum je tu najmä pre mladých, ktorí sa rozhodujú, alebo rozhodli pre svoje životné povolanie. Obe slová sú však jednoduché a mali by byť známe aj pre staršiu generáciu. Sv. Ján Pavol II. pri svojej návšteve Slovenska v 2003 v Banskej Bystrici okrem iného povedal: "Rodina je sadom, v ktorom sa vychováva k zodpovednej slobode".

Family Garden poskytuje pomoc v dvoch hlavných rovinách – v preventívnej oblasti a v sprevádzaní. V oblasti prevencie ponúka pravidelné svedectvá manželov a odborné prednášky na aktuálne témy súvisiace s rodinou, predmanželské prípravy, vzdelávacie programy, či rozhovory s koučmi. V oblasti sprevádzania majú záujemcovia možnosť dohodnúť si osobné stretnutie s koučom, prípadne iným odborníkom na tému, v ktorej sa potrebujú posunúť.

Prístup Family Garden k riešeniu problémových situácii v manželstvách, ale aj v prípade jednotlivých členov rodiny, je založený na pravidelnosti, odbornosti a nadväzuje na osvedčené a celosvetovo uznávané metódy saleziánskeho preventívneho výchovného systému. Family Garden poskytuje pomoc všetkým, ktorí prejavia vôľu, bez ohľadu na vieru či vierovyznanie. Centrum zastrešujú laici – saleziáni spolupracovníci v Bratislave na Miletičovej ulici. Do konkrétnej spolupráce sú zapojení aj viacerí odborníci: gynekológ, psychológ, kňaz, právnik, finančný poradca, kresťanskí koučovia, manželské páry, mladí dobrovoľníci.

FG Tím:

Mgr. Katarína Baginová, PCC

 • riaditeľka centra
 • koučka (ICF), lektorka a mentorka

Ing. Elena Štofirová

 • vedenie kancelárie
 • správa financií a pokladne

Ing. Kamil Bagin

 • projektový manažér
 • fundraising

Spolupracovníci:

Mgr. Miriam Němcová, ACC

 • koučka (ICF), lektorka a mentorka

Mgr. Eva Rušínová, FMA

Mgr. Eva Rušínová FMA
 • koučka a lektorka

Mgr. Ján Mihálik

 • konzultant a facilitátor

Mgr. Lucia Mrázková

 • grafička - online
 • správa FB

Mgr. Art. Jana Gavaldová

JANA GAVALDA BELLANOVÁ
 • grafička - print

Mgr. Martin Ondruš

MAŤO ONDRUŠ
 • fotograf a kameraman

Don Cyril Slíž, SDB

 • salezián a kňaz
 • duchovná správa

MUDr. Renáta Mikušová, PhD.

 • lektorka PPR metód
 • vedenie Poradne plodnosti

Ing. Patrik Goboňa

 • zvukový technik

Odborní garanti:

Don Marián Valábek, SDB

 • salezián a kňaz
 • duchovný garant

PhDr. Marián Kubeš, CSc, PCC

 • kouč (ICF)
 • lektor a mentor
 • garant výcviku "Kresťanský kouč"

MUDr. Marek Dráb, PhD.

 • gynekológ a pôrodník
 • konzultant PPR

Nárast počtu rozpadávajúcich sa rodín pramení z neschopnosti dobre a jasne rozlišovať medzi ťažkosťou spolu žiť a nemožnosťou spolu žiť. Je potrebné viesť budúcich manželov k tomu, aby neskôr manželské, či rodinné vzťahy opravovali a nie rušili. ThLic. Marian Valábek, SDB ­

Ak by existovala sieť ľudí, ktorí vedia urobiť intervenciu v čase, keď vzťah síce prestáva fungovať, ale stále je schopný revitalizácie, mnohé páry by ľahko našli cestu k návratu a boli by do ďalšieho obdobia otužilejší. PhDr. Marián Kubeš, CSc.

Ak podľa poznatkov súčasnej vedy a techniky existujú morálne čisté postupy v napĺňaní rodinných ideálov, potom sme povinní ich sprostredkovať. Aby zodpovedné rodičovstvo nebolo len ušľachtilým rozhodnutím o počte detí, ale aby bol manželský život trvalo posilňovaný telesným spojením bez strachu a úzkosti. Gynekológ MUDr. Marek Dráb, PhD. 

Hlavní partneri:

Ďalší partneri:

 • ženské kontemplatívne rehole
 • GKMK s.r.o.