FAMILY GARDEN je poradenské centrum, ktoré sa od svojho vzniku, od roku 2013, svojimi aktivitami zameriava na podporu zdravého fungovania manželstiev a rodín. Centrum vzniklo z potrieb doby a reaguje na ne dodnes. Svoje služby poskytuje v dvoch hlavných rovinách – v preventívnej oblasti a v sprevádzaní mladých ľudí, manželských párov, ale aj pomoci tým, ktorí sa dostali do krízy.

V preventívnej oblasti centrum ponúka rôzne vzdelávacie kurzy, workshopy a webináre pre jednotlivcov či páry v rôznej fáze ich vzťahu. Centrum sídli v Bratislave,  svojimi vzdelávacími aktivitami však spája celé Slovensko. Doposiaľ sa jeho vzdelávaní zúčastnilo takmer 500 účastníkov zo 120 miest a obcí Slovenska. Bolo zrealizovaných viac ako 80 odborných prednášok a svedectiev manželov, ktorých sa zúčastnilo viac ako 8 500 ľudí. V oblasti sprevádzania párov či jednotlivcov v rodinných krízach, alebo výchovných problémoch, majú záujemcovia možnosť dohodnúť si osobné stretnutie s profesionálnym koučom, alebo poradcom na tému, v ktorej sa potrebujú posunúť.

Slovo familyvyjadruje cieľovú skupinu – rodinu, ktorá je základom spoločnosti. Slovo garden je v preklade záhrada – v človeku vyvoláva pocit oddychu, načerpania nových síl. Voľba anglického názvu má zdôrazniť, že centrum je tu najmä pre mladých, ktorí sa rozhodujú alebo rozhodli pre svoje životné povolanie. Obe slová sú však jednoduché a mali by byť známe aj pre staršiu generáciu. Svätý Ján Pavol II. pri svojej návšteve Slovenska v 2003 v Banskej Bystrici okrem iného povedal: „Rodina je sadom, v ktorom sa vychováva k zodpovednej slobode.“

Kľúčovými prvkami všetkých aktivít a vzdelávacích ponúk centra sú vysoká kvalita a odbornosť a zároveň finančná dostupnosť pre širšiu verejnosť. Zámerom je, aby sa nedostatok financií nestal dôvodom neúčasti na aktivitách centra, najmä tých preventívneho charakteru. V odôvodnených prípadoch je preto možné na pokrytie časti nákladov na príslušnú aktivitu využiť Fond solidarity, ktorý centrum pre tieto účely vytvorilo. Centrum zastrešujú laici – saleziáni spolupracovníci v Bratislave na Miletičovej ulici. Do konkrétnej spolupráce sú zapojení aj viacerí odborní spolupracovníci a konzultanti vo forme dobrovoľníckej pomoci.