FAMILY GARDEN je poradenské centrum pre rodiny, ktoré sa venuje podpore zdravého fungovania rodín. Zameriava sa v prvom rade na manželov. Ak majú manželia zdravý a vyzretý vzťah, vytvárajú predpoklady pre zdravú a fungujúcu rodinu, ktorá je schopná denne riešiť a odpovedať na potreby všetkých jej členov, ale aj okolia a súčasnej doby. Zdravá a funkčná rodina je príkladom aj pre nastupujúce generácie. Aktivity centra sú určené aj pre snúbencov, jednotlivcov, opustených – pre všetkých, ktorým záleží na fungujúcich vzťahoch.

Slovo familyvyjadruje cieľovú skupinu – rodinu, ktorá je základom spoločnosti. Slovo garden je v preklade záhrada – v človeku vyvoláva pocit oddychu, načerpania nových síl. Voľba anglického názvu má zdôrazniť, že centrum je tu najmä pre mladých, ktorí sa rozhodujú alebo rozhodli pre svoje životné povolanie. Obe slová sú však jednoduché a mali by byť známe aj pre staršiu generáciu. Svätý Ján Pavol II. pri svojej návšteve Slovenska v 2003 v Banskej Bystrici okrem iného povedal: „Rodina je sadom, v ktorom sa vychováva k zodpovednej slobode.“

Family Garden poskytuje pomoc v dvoch hlavných rovinách – v preventívnej oblasti a v sprevádzaní. V oblasti prevencie ponúka pravidelné svedectvá manželov a odborné prednášky na aktuálne témy súvisiace s rodinou, predmanželské prípravy, vzdelávacie programy či rozhovory s koučmi. V oblasti sprevádzania majú záujemcovia možnosť dohodnúť si osobné stretnutie s koučom, prípadne iným odborníkom na tému, v ktorej sa potrebujú posunúť.

Prístup Family Garden k riešeniu problémových situácii v manželstvách, ale aj v prípade jednotlivých členov rodiny, je založený na pravidelnosti, odbornosti a nadväzuje na osvedčené a celosvetovo uznávané metódy saleziánskeho preventívneho výchovného systému. Family Garden poskytuje pomoc všetkým, ktorí prejavia vôľu, bez ohľadu na vieru či vierovyznanie. Centrum zastrešujú laici – saleziáni spolupracovníci v Bratislave na Miletičovej ulici. Do konkrétnej spolupráce sú zapojení aj viacerí odborníci: gynekológ, psychológ, kňaz, právnik, finančný poradca, kresťanskí koučovia, manželské páry, mladí dobrovoľníci.