Koniec letných prázdnin je pre školu a jej učiteľov časom intenzívnych príprav na začiatok školského roka. Čas, kedy má každý svojej práce nad hlavu. Nájsť si v tomto období čas na osobnostné vzdelávanie je náročné, ale nie nemožné. Takto nejako zrejme uvažovali v Spojenej škole sv. Jozefa v Novom meste na Váhom. A tak sme na pozvanie riaditeľky školy zrealizovali celodenné vzdelávanie pre učiteľov a nepedagogických pracovníkov školy. Témami boli komunikácia, spätná väzba, emócie, riešenie konfliktov a mnohé ďalšie. Podľa reakcií účastníkov kurzu to bol síce vzhľadom na objem tém náročný, ale zároveň veľmi užitočný čas, počas ktorého získali viaceré poznatky, ktoré môžu využiť vo svojej pedagogickej, či výchovnej praxi. Zároveň vo svojich spätných väzbách uviedli, že im nové vedomosti pomôžu aj v ich pracovných či osobných vzťahoch.

A čo nám o svojom zámere a jeho výsledku povedala poverená riaditeľka školy Mgr. Eva Kviatková, sr. Mateja z Kongregácie školských sestier de Notre Dame?

  1. Čo Vás viedlo k tomu, že ste oslovili práve nás?

„Oslovila som vás preto, lebo som mala možnosť byť na kurzoch, ktoré ste realizovali a pre mňa boli prínosom v každej oblasti osobného rozvoja. Zaujal ma spôsob vašich  prednášok, individuálna práce jednotlivca a  spoločná práca celej skupiny počas kurzu. Kurz sa mi javí ako vhodný a obohacujúci  pre rôzne životné situácie učiteľov, vychovávateľov, manželstvá, rodiny, zasvätených a slobodných.”

  1. Aký bol Váš zámer, ako objednávateľky, ponúknuť tento formát vzdelávania (tzn. celodenný vzdelávací kurz na témy komunikácie, emócií, zvládania konfliktov) všetkým učiteľom a zamestnancom Vašej školy?

„Mojím zámerom bolo dať možnosť  všetkým zamestnancom školy pedagogickým i nepedagogickým okúsiť  ako inak sa dá počúvať, komunikovať, porozumieť  viac sebe a iným prečo tak reagujú ako reagujú, čo sú emócie,  čo je  darom každého a ako ten svoj dar rozvíjať pre dobro vzájomných vzťahov v škole, v rodine, v práci a osobnom živote.”

  1. Ako hodnotíte realizáciu kurzu a či, resp. ako sa podarilo naplniť Vaše očakávania?

„Z môjho pohľadu vidím realizáciu kurzu takto: Pozitívne hodnotím prednášajúcich (vás), že ste dokázali udržať vnímavosť účastníkov od začiatku až do konca kurzu, napriek rôznym obmedzeniam  (miesto, čas, teplo, únava…). Mohla som vidieť a počuť účastníkov kurzu, že ich tieto témy zaujali.. Niektorí prejavili záujem, ako  tieto témy odovzdávať žiakom…”

 

Aj pedagógovia sa vzdelávajú
Tagy: