Základy diela Kresťanský koučing (ďalej KK) sme začali spolutvoriť v roku 2014, keď sme zorganizovali úplne prvý výcvikový kurz, vtedy ešte pod názvom „Základy kresťanského koučingu pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách“. Od začiatku stoja za realizáciou tohto projektu dva subjekty – Family Garden (ako organizačný, metodický a duchovný garant celého projektu) a Marián Kubeš (ako iniciátor myšlienky, autor programu, hlavný lektor a odborný garant).

Výcvikový kurz „Kresťanský kouč“ sa postupne vyvíjal a pretváral až do dnešnej podoby. Doposiaľ sme zrealizovali 14 kurzov s celkovým počtom 234 jeho absolventov – kresťanských koučov. Celkový projekt sa časom rozrastal aj vzhľadom na pomerne rýchlo rastúcu komunitu KK. A tak sme postupne začali vytvárať ďalšie súčasti tohto diela, ako napr. Seminár duchovného rastu koučov (SDRK), Konferenciu KK, Register KK, koučiádu, regionálne skupiny. Počas týchto rokov sme zrealizovali množstvo mediálnych a informačných aktivít, ktoré pomohli zviditeľniť a ozrejmiť širokej verejnosti a cirkevným predstaviteľom túto novú a zároveň užitočnú formu pomoci ľuďom.

Toto všetko nás, najmä za posledné roky, stálo nemálo úsilia a energie. Za všetky skúsenosti získané v rámci tohto rozsiahleho projektu sme vďační a veľa nás to naučilo.

Vnímame, že kresťanský koučing si na Slovensku vďaka tomu vybudoval svoje miesto a stojí na vlastných nohách. Zároveň však vnímame, že toto dielo smeruje k ďalšiemu zvyšovaniu odbornosti a väčšej profesionalizácii koučov. Bude si to vyžadovať sústredenú energiu a kapacitu zameranú výsostne na tému koučingu a na podporu kresťanských koučov.

Priviedlo nás to k pripomenutiu si pôvodného poslania – podpory zdravého fungovania manželstiev a rodín, s ktorým FG vzniklo, a k otázke, akú úlohu máme v ďalšom vývoji projektu KK ako FG zohrávať. Po dlhšej fáze vyjasňovania, premýšľania a radenia sa s členmi širšieho tímu FG z radov saleziánskej rodiny sme sa rozhodli, že našu kapacitu a energiu chceme v súlade s pôvodnou misiou smerovať na realizáciu širšieho spektra preventívnych programov súvisiacich s manželstvom a rodinou určených pre rôzne cieľové skupiny. Aby sme mali na toto náležitý priestor, pôsobenie Family Garden v projekte KK plánujeme ukončiť zrealizovaním jarného behu výcviku „Kresťanský kouč“, ktorý v súčasnosti prebieha a bude ukončený 25. 6. 2021.

Toto naše rozhodnutie v žiadnom prípade neznamená ukončenie celého projektu KK. Práve naopak, chceme ním vytvoriť priestor pre dobré pokračovanie diela, na ktorého vzniku sme sa podieľali, sme na neho hrdí a fandíme mu. Pokračovanie projektu KK a jeho aktivít je aktuálne predmetom diskusií s Mariánom Kubešom. O ich výsledku a plánoch do budúcnosti budú záujemcovia o KK informovaní.

Tešíme sa na vás všetkých pri ďalších aktivitách nášho centra v oblasti rodiny, manželstiev, mladých a pod.

Katarína Baginová
za tím Family Garden