Kresťanský kouč

Posledné voľné miesta

Výcvikový program Kresťanský kouč umožňuje účastníkom svojim rozsahom 120 hodín, osvojiť si zručnosti, nástroje a techniky potrebné k plnohodnotnému uplatneniu sa ako životný kouč. Program vychádza z kresťanského poňatia koučingu, ktorým je dialóg dvoch Božích detí v Božej prítomnosti. Obsah programu je plne v súlade so štandardmi International Coach Federation (ICF) a Christian Coaches Network International (CCNI).


Dátum:

24.3.2021
25.6.2021

Čas:

09:00 - 17:00

Rozsah kurzu:

10 dní
(4 sústredenia)

Miesto konania:

Family Garden

Kapacita

18 účastníkov


Ciele a obsah:

Kurz je postavený na viacročnej skúsenosti jeho autorov s poradenstvom a koučingom najmä manželských párov, ktoré sa ocitli v kríze. Okrem klasických prác o koučingu čerpá zo súčasnej kresťanskej literatúry špecificky zameranej na koučing, ako na nový spôsob práce s jednotlivcami, pármi alebo skupinami.

Vyučovanie prebieha v skupine za účasti lektorov, rozhovory sa precvičujú v malých skupinách, ktoré sa stretávajú aj medzi jednotlivými modulmi kurzu. Súčasťou výcviku sú webináre, štúdium literatúry a jej spracovanie, ako aj práca s nahrávkami rozhovorov.

Vďaka tomuto kurzu:

 • Spoznáte, v čom sa koučing odlišuje od poradenstva, konzultácií, mentoringu a terapie
 • Zvládnete kľúčové kompetencie kouča definované ICF a doplnené o ich kresťanský aspekt (CCNI)
 • Budete vedieť integrovať svoju vieru do práce s veriacimi aj neveriacimi klientmi
 • Prehĺbite si svoj rast na špeciálnom seminári zameranom na duchovný rast koučov
 • Budete sa vedieť oprieť o Sväté Písmo ako o zdroj uplatňovaných koučovacích princípov
 • Budete ovládať zručnosti, nástroje a techniky potrebné k profesionálnemu koučovaniu
 • Naučíte sa pracovať s víziou, klúčovými túžbami, potrebami a hodnotami klientov
 • Vaše počúvanie a kladenie otázok nadobudne novú pomáhajúcu kvalitu
 • Budete schopní „počuť“ aj bez slov na viacerých úrovniach
 • Naučíte sa „nezavadzať“ práci, ktorú počas koučovania koná Duch Svätý
 • Získate prehľad o najnovších poznatkoch týkajúcich sa osobného rastu, zvládania zmien a prekonávania odporu k zmenám
 • V živých ukážkach uvidíte koučovať certifikovaných koučov (ICF) a budete nimi koučovaní
 • Vaši klienti budú pracovať na realistických a dosiahnuteľných cieľoch a  za nevyhnutnú zmenu budú preberať zodpovednosť
 • Sami zažijete výrazný osobný rast v oblastiach, ktoré dnes predstavujú vaše limity

Absolvent programu sa môže stať súčasťou komunity kresťanských koučov na Slovensku a má možnosť pokračovať vo svojom raste účasťou na ďalších, špecificky zameraných, nadstavbových programoch.

Seminár duchovného rastu koučov

Raz ročne organizujeme pre všetkých absolventov v danom roku povinný trojdňový seminár duchovného rastu koučov. Cieľom je podporiť kouča v neustálom kontakte s Božím Slovom.

Komu je program určený?

Program je určený všetkým ľuďom, ktorí sú aktívni v rôznych pomáhajúcich profesiách alebo cítia k takejto službe povolanie a chcú začať pomáhať iným. Je vhodný pre laikov, jednotlivcov aj manželské páry, ale aj kňazov a zasvätené osoby. Preferovaný vek uchádzačov je 35 rokov a viac.

Termíny a podmienky prihlásenia

Program pozostáva zo 4 sústredení:
1) 24. - 26. marec 2021
2) 22. - 23. apríl 2021
3) 24. - 26. máj 2021
4) 24. - 25. jún 2021
V období medzi sústredeniami je potrebné rezervovať si približne 10 hodín na prácu v triádach (trojiciach), štúdium materiálov, reflexie a na vypracovávanie pracovných listov. Tiež je nevyhnutné, aby vedel každý účastník používať a pracovať s komunikačným programom Skype a Zoom.

Na prihlásenie do výcviku potrebujete vyplniť dotazník a zaslať referenčný list (odporúčanie od miestneho kňaza) - viac info nájdete po kliknutí na "Chcem sa prihlásiť". O zaradení/nezaradení do výcviku Vás budeme informovať mailom. Vybraným záujemcom pošleme ďalšie pokyny týkajúce sa platby. V prípade väčšieho počtu záujemcov o kurz zaraďujeme účastníkov v poradí, v akom splnili všetky náležitosti pre prijatie do kurzu.

V prípade aktuálnych zmien opatrení v súvislosti so šírením COVID-19 si organizátor vyhradzuje právo zrealizovať výcvik, alebo jeho časť, online formou (cez videokonferenčný nástroj Zoom).


Cena kurzu:

Cena kurzu je 1 000 EUR/účastník. Prostriedky sú použité na pokrytie všetkých nevyhnutných nákladov spojených s realizáciou programu.

Cena zahrňuje
• všetky materiály potrebné k výcviku,
• analýzu nahrávok lektormi,
• mentoringovú hodinu,
• občerstvenie počas dňa.

Cena nezahrňuje
• obed, ktorý býva podľa záujmu rezervovaný v neďalekej reštaurácii: menu cca 4€
• ubytovanie, ktoré si zabezpečuje každý účastník individuálne.


Lektori kurzu:

 • kouč (ICF)
 • lektor a mentor
 • garant výcviku "Kresťanský kouč"
 • riaditeľka centra
 • koučka (ICF)
 • lektorka a mentorka
 • koučka (ICF)
 • lektorka a mentorka
Mgr. Eva Rušínová FMA
 • saleziánka
 • kresťanská koučka a lektorka

Zo spätných väzieb účastníkov:

Videospot o absolventoch výcvikového kurzu "Kresťanský kouč" - jeseň 2019

Viac o kresťanskom koučingu a výcviku sa môžete dozvedieť v týchto reláciách/článkoch: