Koučing patrí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim profesiám. Jeho podstatou je pomáhať ľuďom čerpať zo svojich daností tak, aby objavili v sebe potenciál na riešenie zdanlivo neriešiteľného problému, aby sa lepšie vyznali vo svojich hodnotách a dokázali si usporiadať život podľa nich.

Výcvikový program Kresťanský kouč umožňuje účastníkom svojim rozsahom 120 hodín, osvojiť si zručnosti, nástroje a techniky potrebné k plnohodnotnému uplatneniu sa ako životný kouč. Program vychádza z kresťanského poňatia koučingu, ktorým je dialóg dvoch Božích detí  v Božej prítomnosti.

Obsah programu je plne v súlade so štandardmi International Coach Federation (ICF) a Christian Coaches Network International (CCNI).
Službu takto pripravených kresťanských koučov môžu využiť farské, ale aj iné kresťanské spoločenstvá, centrá pre rodinu, či poradenské centrá, ktoré v súčasnosti na Slovensku vznikajú. Keďže dopyt po koučingu neustále narastá, každému absolventovi otvára kurz možnosť začať novú kariéru ako kresťanský životný kouč.

O programe

Kurz je postavený na viacročnej skúsenosti jeho autorov s poradenstvom a koučingom najmä manželských párov, ktoré sa ocitli v kríze. Okrem klasických prác o koučingu čerpá zo súčasnej kresťanskej literatúry špecificky zameranej na koučing, ako na nový spôsob práce s jednotlivcami, pármi alebo skupinami.

Vyučovanie prebieha v skupine za účasti lektorov, rozhovory sa precvičujú v malých skupinách, ktoré sa stretávajú aj medzi jednotlivými modulmi kurzu. Súčasťou výcviku sú webináre, štúdium literatúry a jej spracovanie, ako aj práca s nahrávkami rozhovorov.

Vďaka tomuto kurzu:

 • Spoznáte, v čom sa koučing odlišuje od poradenstva, konzultácií, mentoringu a terapie
 • Zvládnete kľúčové kompetencie kouča definované ICF a doplnené o ich kresťanský aspekt (CCNI)
 • Budete vedieť integrovať svoju vieru do práce s veriacimi aj neveriacimi klientmi
 • Prehĺbite si svoj rast na špeciálnom seminári zameranom na duchovný rast koučov
 • Budete sa vedieť oprieť o Sväté Písmo ako o zdroj uplatňovaných koučovacích princípov
 • Budete ovládať zručnosti, nástroje a techniky potrebné k profesionálnemu koučovaniu
 • Naučíte sa pracovať s víziou, klúčovými túžbami, potrebami a hodnotami klientov
 • Vaše počúvanie a kladenie otázok nadobudne novú pomáhajúcu kvalitu
 • Budete schopní „počuť“ aj bez slov na viacerých úrovniach
 • Naučíte sa „nezavadzať“ práci, ktorú počas koučovania koná Duch Svätý
 • Získate prehľad o najnovších poznatkoch týkajúcich sa osobného rastu, zvládania zmien a prekonávania odporu k zmenám
 • V živých ukážkach uvidíte koučovať certifikovaných koučov (ICF) a budete nimi koučovaní
 • Vaši klienti budú pracovať na realistických a dosiahnuteľných cieľoch a  za nevyhnutnú zmenu budú preberať zodpovednosť
 • Sami zažijete výrazný osobný rast v oblastiach, ktoré dnes predstavujú vaše limity

Absolvent programu sa môže stať súčasťou komunity kresťanských koučov na Slovensku a má možnosť pokračovať vo svojom raste účasťou na ďalších, špecificky zameraných, nadstavbových programoch.

Kedy a kde kurz prebieha?

Tento program otvárame zvyčajne dvakrát do roka (na jar a na jeseň). Realizujeme ho vo svojich priestoroch na Pavlovičovej ulici č. 3 v Bratislave. Podrobné informácie a postup pri prihlasovaní nájdete na stránke www.familygarden.sk a www.krestanskykouc.sk.

Seminár duchovného rastu koučov

Raz ročne organizujeme pre všetkých absolventov v danom roku povinný trojdňový seminár duchovného rastu koučov. Cieľom je podporiť kouča v neustálom kontakte s Božím Slovom.

Komu je program určený?

Program je určený všetkým ľuďom, ktorí sú aktívni v rôznych pomáhajúcich profesiách alebo cítia k takejto službe povolanie a chcú začať pomáhať iným. Je vhodný pre laikov, jednotlivcov aj manželské páry, ale aj kňazov a zasvätené osoby. Preferovaný vek uchádzačov je 35 rokov a viac.

Počet účastníkov v skupine: 15 alebo 18 (podľa počtu vybraných uchádzačov) – jedným z kritérií výberu je aj poradie, v akom nám vyplnené dotazníky spolu s referenčnými listami prichádzajú.

Lektori: PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC (ICF), CMC; Mgr. Katarína Baginová, PCC (ICF); Mgr. Miriam Němcová, ACC (ICF); Eva Rušínová FMA a spolupracovníci

Termíny kurzov ktoré pripravujeme nájdete tu