Je to špecifický druh rozhovoru alebo série rozhovorov, ktoré vedie kouč s jednotlivcom, párom, alebo skupinou. Je určený pre ľudí, ktorí túžia po zmene vo svojom živote, ale doposiaľ nenašli vnútornú silu alebo zdroje na jej uskutočnenie. Koučing pomáha ľuďom čerpať zo svojich daností, objaviť v sebe potenciál na riešenie zdanlivo neriešiteľného problému, vyznať sa lepšie vo svojich hodnotách a dokázať usporiadať život podľa nich. V neposlednom rade vedie k prebratiu zodpovednosti za riešenie – čo JA môžem? Preto tento typ rozhovoru voláme aj „premieňajúci“. Koučovací prístup nenahrádza iné formy pomoci ľuďom, ako sú terapia, poradenstvo či mentoring. A už vôbec nenahrádza svätú spoveď, nie je ani duchovným sprevádzaním, ale ich účinne dopĺňa.

Hlavné atribúty koučovacieho rozhovoru:

 • tému určuje koučovaný,
 • je dôverný a diskrétny,
 • rieši iba také situácie, ktoré má koučovaný v rukách,
 • najsilnejším nástrojom je pozorné počúvanie a kladenie vhodných otázok,
 • kouč nedáva rady,
 • u koučovaného sa vyžaduje schopnosť prebrať zodpovednosť za svoje vlastné konanie a preto je takýto rozhovor vhodný iba pre psychicky zdravých ľudí.

Prečo kresťanský koučing ?

Kresťanský koučovací rozhovor je stretnutím dvoch ľudí v Božej prítomnosti a môže mať obrovskú premieňajúcu silu. Takýto špeciálne vedený a štruktúrovaný rozhovor pomáha človeku samostatne sa rozhodnúť v súlade s kresťanskými hodnotami v prítomnosti kouča.

Každý z nás je povolaný byť nejakým spôsobom nástrojom v Božích rukách a každý z nás môže byť v určitom čase darom pre niekoho, kto potrebuje pomoc.

Preto kresťanský kouč každý jeden dialóg odovzdáva do Božích rúk a v atmosfére dôvery, úcty a rešpektu venuje svoju plnú pozornosť tomu, čo klient hovorí – ako hovorí o svojich hodnotách, vníma jeho emócie a sprevádza ho modlitbou.

Kresťanský kouč vie, že pri každom koučovacom rozhovore je prítomný Boh. Preto prosí o vedenie Ducha Svätého a dáva mu k dispozícii svoje zručnosti a schopnosti.
Kresťanský kouč sa snaží pri každom rozhovore kladením otázok pomôcť koučovanému hľadať nové možnosti, ako sa opäť vrátiť či viac priblížiť k Bohu. Neprivlastňuje si však nárok posudzovať, ani v myšlienkach, realitu či okolnosti, o ktorých klient komunikuje.

Kresťanský kouč dôveruje, že Boh pôsobí v jeho živote, ako aj v živote koučovaného a pomáha koučovanému objavovať Boží obraz a Boží plán s jeho životom. Pri každom rozhovore si kresťanský kouč uvedomuje, že pred ním sedí Božie dieťa. Zároveň si uvedomuje, že Boh miluje každého človeka bez podmienok, a preto prijíma všetkých, ktorí prejavia vôľu, bez ohľadu na vieru či vierovyznanie.

Kedy je vhodné využiť služby kresťanského kouča

 • Ocitli ste sa na „životnej križovatke“?
 • Stojíte pred vážnym rozhodnutím alebo ste v bezradnej situácii a neviete, ako ďalej?
 • Prestali ste si v manželstve rozumieť a obávate sa, že to môže prerásť do neriešiteľnej krízy?
 • Trápi vás váš vzťah so synom, dcérou, prípadne rodičmi a neviete si s tým poradiť?
 • Chcete prehĺbiť svoj duchovný život?
 • Vnímate, že vám práca zasahuje do vášho súkromného života?
 • Trápia vás vzťahy vo vašom spoločenstve?
 • A iné…