Výcvikový program „Kresťanský kouč – Základy kresťanského životného koučingu, ktorý Family Garden realizuje od roku 2014, je určený kňazom, rehoľníkom, rehoľným sestrám ako aj laikom vo farských spoločenstvách, či už sú aktívni v pomáhajúcich profesiách, alebo sa na cestu takejto služby chcú vydať. Najvhodnejšími kandidátmi na takúto službu sa javia ľudia, ktorí už vo svojej osobnej histórii narazili na svoje obmedzenia a boli možno nútení prehodnocovať svoje postoje, hodnoty, ideály. Najnižším odporúčaným vekom je 35 rokov.

Program zúčastnených pripraví na samostatné koučovanie osvojením si koučovacieho rozhovoru a techník v ňom používaných a na aplikovanie takejto pomoci v spoločenstve. Zahŕňa rozvoj všetkých kompetencií, ktoré vyžaduje od koučov Svetová federácia koučov (ICF, International Coach Federation). Zručný kouč môže v rámci napr. farského spoločenstva (ale nielen tam) účinne spolupracovať s kňazmi, na ktorých sa ľudia v ťažkostiach často obracajú a môže určitú etapu sprevádzania prevziať. Kouč tak dopĺňa ďalšie pomáhajúce a rozvíjajúce profesie osobitým prístupom, ktorý je pre koučing charakteristický.

Viac o programe a možnostiach prihlásenia sa naň nájdete tu